Bl.6: Tairseach Féinseirbhíse Iarrthóra ag athoscailt / Candidate Self Service Portal re-opening

25-Aibreán-21

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóiri, A Dhaltaí agus a Chairde,

Tá an tairseach á athoscailt le haghaidh iarrthóirí idir 12 meánlae Dé Máirt 27 Aibreán 2021 agus 6pm dé hAoine 30 Aibreán 2021 chun athbhreithniú agus deimhniú a dhéanamh ar a roghnú leibhéil agus a agus a roghanna scrúduithe, Gráid Chreidiunaithe nó an dá rud d’Ardteistiméireacht 2021 le haghaidh gach abhair a bhfuil iontráil déanta dóibh ina leith.

Tá gach eolas ar fáil anseo.

Tá sonraí teagmhála (mas gá) ar fáil anseo.

Iarrthóirí na hArdteistiméireachta:

 • Logáil isteach ar do Chuntas – cuir isteach do scrúduimhir agus an pasfhocal a chruthaigh tú le linn an phróisis chláraithe. Cliceáil ar an gcnaipe Logáil Isteach.

Sonraí Pearsanta:

 • Tabharfaidh sé seo tú go dtí an Scáileán Sonraí Pearsanta. Ar an scáileán Sonraí Pearsanta feicfidh tú do shonraí pearsanta mar seo a leanas a léiríonn an t-eolas is mó suas chun dáta atá ag CSS fút:
  • D’ainm, Scrúduimhir agus Dáta Breithe.
 • Más iarrthóir scoile tú beidh ort a dheimhniú má tá d’Ardteistiméireacht á hathdhéanamh agat.
 • Sonraí do Scoile – Luafar anseo ainm na Scoile a bhfuil tú ag freastal uirthi. Taispeánfar Uimhir Rolla do Scoile freisin. (Más iarrthóir neamhspleách tú, nach bhfuil tú ar freastal ar scoil, beidh an chuid seo folamh).
 • Ní féidir leat d’ainm ná do dháta breithe a athrú ar an tairseach. Má tá na sonraí seo mícheart, cuir in iúl do do scoil le do thoil le ríomhphost a chur chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit chun na sonraí seo a cheartú (Tá sé seo déanta againn i gcomhair roinnt scoláirí cheanna féin)

Le Déanamh:

 • Athbhreithnigh agus Deimhnigh d’Ábhair agus na Leibhéil.
 • Athbhreithnigh agus Deimhnigh do roghnuithe le haghaidh Grád Creidiúnaithe/Scrúduithe, nó le haghaidh na nGrád Creidiúnaithe agus na Scrúduithe araon.
 • (Mura ndearna tú é ar Chéim 1 den Tairseach i mí an Mhárta, is gá duit freisin a chur in iúl más mian leat scrúdú a dhéanamh as Gaeilge. Is gá d’Iarrthóirí Ceoil, Ardleibhéal, a nÁbhar Roghnach a roghnú.
 • Is é seo an deis deiridh atá agat lena chur in iúl an leibhéal ag a mbronnfar na Gráid Chreidiúnaithe mar tar éis an dáta seo ní bheidh iarrthóirí ná scoileanna in ann na leibhéil seo a athrú. Ar an leathanach seo feicfidh tú sonraí faoi na hábhair agus na leibhéil ar fad a bhfuil iontráil déanta duit i leith Ardteistiméireacht 2021.
 • Is é seo an t-eolas suas chun dáta is deireanaí atá againn fút, bunaithe ar an eolas a chuir tú ar fáil dúinn go dtí seo.

Dear Parents, Guardians, Students and Friends,

The Candidate Self Service Portal (CSSP) is a service provided by the State Examinations Commission (SEC) and the Department of Education for 6th year students entered for the 2021 Leaving Certificate and Leaving Certificate Applied programmes. Phase One of the Candidate Self Service Portal, which was open between 12 and 16 March, allowed you to create your account and make your preliminary choices in each of your subjects about written examinations and Accredited Grades for the 2021 Leaving Certificate.

The Candidate Self Service Portal (CSSP - Phase 2) will reopen at 12 noon on Tuesday 27 April and close at 6 pm on Friday 30 April.

Please view the information given here.

Please view the contact details given here. (if required)

Personal Details:

 • Login to your Account – enter your examination number and the password you created during the registration process. Click the Log In button. This will bring you to the Personal Details Screen. On the Personal Details screen you will see your personal details as follows which reflects the most up to date information the SEC has about you
  • Your Name, Examination Number and Date of Birth.
 • If you are a school candidate you will be required to confirm if you are repeating your Leaving Certificate. (External candidates already provided this information.)
 • Your School Details - this will state the name of the School you are attending, It will also show the School Roll Number. (If you are an independent candidate, not attending school, this section will be blank).
 • You cannot change your name or date of birth on the portal. If these details are incorrect, please advise your school to email the State Examinations Commission to correct these details.
 • Please click on the Click here to Proceed button to bring to the next page.

LEAVING CERTIFICATE CANDIDATES

 • Review and Confirm your Subjects and Levels
 • Review and Confirm your selections for Accredited Grades/Examinations, or for both Accredited Grades and Examinations (If you did not do so on Portal Phase 1 in March, you are also required to indicate if you wish to sit an examination through Irish. Music Higher Level Candidates are required to choose their Elective.)
 • This is your final opportunity to indicate the level at which Accredited Grades will be awarded as after this date it will not be possible for either candidates or schools to change these levels.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe