Daltaí Bl.1 2022-23 / 1st Year Students 2022-23

27-Bealtaine-22

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde

Beatha agus Sláinte.

Táim ag tnúth go mór le buaileadh le na daltaí agus sibhse, na tuismitheoirí agus caomhnóirí. Agus muid ag tabhairt aghaidh ar an mbliain nua 2022/23, táim ag iarraidh roinnt eolais a thabhairt daoibh agus a fháil ar ais uaibh. Tá an t-eolas seo ar fáil tríd an nasc a sheolamar chugaibh chuig ár nuachtlitir freisin.

 1. Foirm maidir le rogha teanga:
  Tá suirbhé anseo (thíos) le líonadh. Tá ort Fráincís nó Spáinis a roghnú mar theanga. Sa chás go bhfuil éileamh faoi leith ar theanga iasachta amháin ar an gceann eile (níos mó daltaí ná spás atá sa rang sin), beidh orainn crannchur a dhéanamh chun daltaí a roghnú don theanga sin. Beidh muid i dteagmhail leat roimh deireadh Mí na Mheitheamh. Ná ceannaigh na leabhra seo a leanas fós.

  Suirbhé/Survey here: https://forms.office.com/r/7phMPtfTyV

 2. Ábhair Roghnacha:
  Beidh daltaí Bliain 1 ag blaiseadh na hábhair roghnacha ar feadh 10 seachtain. Tar éis an tréimhse sin, beidh said ag déanamh dhá ábhair roghnach as na hábhair seo don Teastas Sóisearach. Tar éis 10 seachtaine, beidh orthu rogha 1, rogha 2 agus rogha 3 a phiocadh. Déanfaimid gach iarracht an dá rogha a thabhairt dóibh ach ní féidir linn é sin a chinntiú. Ní gá aon leabhar do na h-ábhair roghnach a cheannach go dtí go bhfuil an tréimhse seo chríochnaithe agus na h-ábhair roghnaithe ag na daltaí.

 3. Eolas faoi Chulaith Scoile:
  Eolas ar fáil anseo: Éadaí Scoile 2022-2023.docx

 4. Campa na Coiribe:
  Tá nasc le suíomh na scoile anseo agus agus tá gach eolas ar fail maidir leis an gcampa. https://www.colaistenacoiribe.ie/Nuacht/Campa-na-Coiribe-22-24-Lunasa-(Aug)-2022/35564/Index.html

 5. Liosta Leabhar:

  Ná Croí Ábhair - Is féidir leabhair a cheannach do na hábhair seo.

  • Gaeilge
  • Béarla
  • Mata
  • Eolaíocht (To be ordered by teacher and purchased through the school in Sept.)
  • Stair

  Na Teangacha Iasachta

  Líon an suirbhé thuas agus tiocfaimid ar ais chugat ag deimhniú an teanga iasachta atá acu. Is féidir an leabhair a cheannach ag an bpointe sin.

  • Fraincís
  • Spáinnis

  Na hÁbhair Roghnacha

  Níl gach ceann de na h-ábhair seo thíos á staidéar ag do mhac / iníon. Beidh siad ag blaiseadh na habhair ar feadh roinnt seachtaine agus ansin ag piocadh na hábhair.

  Tá an leabhar liosta scoile ar fáil anseo. School booklist is available here. Bl. 1.docx

 6. Dáta Tosaithe:
  Beidh scoláirí bhliain 1 nua ag tosnú ar ais ar an Aoine, 26ú Lúnasa. Beidh daltaí bliain 1 sa scoil ar an Aoine agus an Luan (30 Lúnasa) gan daltaí ó na bliain grúpaí eile i láthair.
  - Dé hAoine 26ú Lúnasa 8.45-13.55 (Bl.1 amháin)
  - Dé Luain 29ú Lúnasa 8.45-12.52 (Bl.1 amháin)
  - Tá feilire na bliana ar fáil anseo: Féilire na Bliana 2022-2023 (1).pdf

 7. Coláiste lán-Ghaeilge:
  Tá sé chomh maith dom meabhrú ag an bpointe seo do scoláiri agus do thuismitheoirí / chaomhnóirí gur coláiste lán-Ghaeilge í Coláiste na Coiribe. Roghnaíonn scoláirí a thagann go Coláiste na Coiribe tum-oideachas lán-Ghaeilge agus tá dualgas orainn uile i gcomhphobal na scoile na coinníollacha agus na tacaíochtaí a chur ar fáil chun a chinntiú go mbeidh eispeáras lán-Ghaeilge ar fáil do gach scoláire i gcónaí. Tá tacaíocht ó thuismitheoirí lárnach anseo. Chun cabhrú, beidh Campa Samhraidh á rith againn anseo sa scoil ón 16 -20 Lúnasa. Beidh eolas á sheoladh amach chun clarú go luath.

 8. Taisceadáin Scoile: Beidh gach dalta ag fáil taisceadáin scoile nuair a thosnaíonn an scoil. Ní gá glas a cheannach don taisceadán.

 9. VSware: Bíonn Coláiste na Coiribe ag úsáid an aip VSware. Ar an aip seo, beidh tú in ann ríomhphoist scoile, iompar do mhac/iníon, tinreamh, torthaí agus tuairiscí scoile a fheiceáil. Beidh pásfhocal agus sonraí maidir leis an aip á sholeadh amach againn ag tús Mí Méan Fómhair.

 10. Way2Pay: Úsaideann Coláiste na Coiribe an córas íocaíochta Way2Pay. Beidh gach íocaíocht scoile as seo amach ag úsáid an córas seo. Nuair atá gá le íocaíocht, seolfaimid nasc Way2Pay chugat.
 11. Cé hé/hí an Ceannaire Bliana atá acu?
  Má tá fadhb agat (taobh amuigh d'fhadhb le hábhar éigin), ba cheart dul i dteagmháil leis an gceannaire bliana ata i bhfeighil ar an mbliain-ghrúpa sin. Is féidir ríomhphost a sheoladh chuig: eolas@colaistenacoiribe@gretb.ie.

  Ceannairí Bliana:

  1st Year: Mícheál Ó Marcacháin: micheal.omarcachain@gretb.ie

 12. Suíomh Greasáin na Scoile / Twitter / Facebook / Instagram: Tá gach eolas maidir leis an scoil, polasaithe, dátaí scoile ar fáil ar shuíomh na scoile. Tá imeachtaí scoile agus éachtanna na ndaltaí ar fáil ar shuíomhanna Twitter, Facebook agus Instagram. Tá an litir seo, na naisc thíos ar fáil ar shuíomh na scoile freisin.

Molfaimid duit an scoil a leanúint agus ‘likes’ a thabhairt dúinn ar na suíomhanna seo.


Tá súil agam go mbeidh samhradh sábháilte agus taitneamhach agaibh ar fad agus táim ag tnúth go mór le do mhac / iníon a fheiceáil ar an 26ú Lúnasa.

Is mise le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Príomhoide, Coláiste na Coiribe

(English Version)

Dear Parents / Guardians,

I hope this letter finds you well

As we head into the new school year 2022/2023, I want to give you some information and get some feedback from you. All information below has been sent to you via text message using our Microsoft Newsletter and available on the school website.

Enclosed with this letter please find:

 1. Student language option form:

  Please click on survey attached below. You must choose one foreign language for your son/daughter. Please note that in the case that there is a greater demand for one language over another (i.e = more students than spaces available in that language class), we will carry out a lottery to decide who is allocated to the class. We will confirm with you whether your son/daughter has been successful with their chosen language. Do not purchase these books until you are sure your son/daughter will be studying French or Spanish.

  Suirbhé/Survey here: https://forms.office.com/r/7phMPtfTyV



 2. Choice Subjects : Students will do taster courses in all our choice subjects for 10 weeks. Following this period, they will continue with 2 of these subject options as part of their Junior Certificate course. After this 10 week period, students will be asked to give their first, second and third preference subjects and we will do our best to give them their preferred options but this cannot be guaranteed. Please note students should not purchase Spanish, French or books for optional subjects until it is confirmed that they have received a place.

 3. School uniform information: see here for information

 4. Book list: School booklist is available here. Bl. 1.docx

  The Core subjects- Books can be purchased for these subjects.

  • Gaeilge / Irish
  • Béarla / English
  • Mata / Maths
  • Eolaíocht / Science (To be ordered by teacher and purchased through the school in Sept.)
  • Stair / History

  Foreign Languages

  Please complete the survey above (Point No. 1) and we will get back to you with confirmation of the language they have received. Only after having received confirmation of their language should you purchase the necessary book.

  • French
  • Spanish

  Choice subjects:

  Your son / daughter is not studying all of these subjects. They will be sampling these subjects for a period of 10 weeks and then choosing 2 optional subjects. Please do not buy these books until this decision has been finalised after the 10 week period.


 5. Re-opening dates: 1st year students will start back on Friday 26th August. 1st Year students will be in school on the Friday and following Monday (29th August) without any other students. See calendar attached here.
  -
  Friday 26th August 8.45-13.55 (1st Years only)
  -
  Monday 29th August 8.45-12.52 (1st Years only)


 6. Campa na Coiribe:
  I should remind students and parents alike at this stage (and I will, no doubt, remind you many times in the future) that Coláiste na Coiribe is an all-Irish school. Students choose Coláiste na Coiribe for its Irish medium immersion education system and we as school partners must co-operate to ensure that both the conditions and supports for an all-Irish environment always exist within the college. The active support of parents is vital to achieving this goal. To support this goal, we are organising a Summer Camp through Irish from the 22nd-24th of August.

  Campa na coiribe will take place from the 22-24 of August (Monday - Wednesday) from 9.30 -13.00. The cost of attending this camp is 75euro. Students will get an opportunity to enjoy themselves through games and sport. They will also get to the chance to meet many of their new classmates and to learn some key phrases/vocabulary that will help them in school.

  Further details and Way2Pay link is available here to book this camp

 7. School Lockers: All students receive a school locker. We have a new system in place this year where no keys are required for the lockers.

 8. VSware: Coláiste na Coiribe uses the school app VSware. This app allows parents to receive school emails, view attendance, view school behaviour and school reports. Details regarding logging into the app and personal passwords will be sent out in the near future.

 9. Way2Pay: Coláiste na Coiribe also used the online payment system Way2Pay. All future payments, trips etc. will be paid through this online payment system.

 10. Who is th Year-Head?

  If you have an issuee with the school (and not a specific subject), your first point of contact should be with the relevant Yearhead. These are listed below: They can be reached using the school email; eolas.colaistenacoiribe@gretb.ie

  Ceannairí Bliana:

  1st Year: Mícheál Ó Marcacháin: micheal.omarcachain@gretb.ie


 11. School Website / Twitter / Facebook /Instagram: We would encourage you to follow, like and view our online platforms. All school information is shared via the school website. All school activities and achievements are shared on Twitter, Facebook and Instagram. Links are attached below. This letter and the links are available on the school website also.

We would be grateful if you could like, follow and support us using these different links.

Finally, I hope that you all have a safe, enjoyable and well deserved summer break and I look forward to seeing your son / daughter on the 26th August.

Is mise le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Príomhoide, Coláiste na Coiribe

Noll 06
2022
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / 3th Yr. P/T Meeting
Noll 22
2022
Saoire na Nollaig / Christmas Holidays
Ean 11
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 4&5 / 4th & 5th Yr. P/T Meeting
Ean 24
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 2 / 2nd Yr. P/T Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe