Uasdátú 2: Teagasc & Foghlaim ar Líne / Update No. 2: Teaching & Learning Online

11-Feabhra-21

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí agus a Chairde,

Le do thoil, déan seic ar aip VSware Choláiste na Coiribe agus an 'behaviour tab' chun súil a choiméad ar dhul chun cinn do mhac/iníon ar líne.
Maidir leis an Teagasc agus Foghlaim ar líne, feicfidh tú na siombail seo a leanas;

Screenshot 2021-02-10 081229.png
 • Gan bheith ag freastal ar rang ar líne x3
 • Gan obair bhaile ar líne x3

 • Ag déanamh iarracht mhór ar líne

Tuigimid go bhfuil dúshláin ag daoine faoi láthair. Má tá fadhb ag dalta, is féidir leis an dalta teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ar Microsoft Teams 'Chat' nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an scoil agus beidh muid ann chun cabhrú libh más féidir linn.

Measúnú:

 • Faoi láthair, ní bheidh Cruinniú Tuismitheoirí is Múinteoirí ag tarlú i mbliana. Ag deireadh Mí Márta, beidh tuairisc scoile ar dhul chun cinn an dalta ar fáil ar Vsware.

 • Ní bheidh réamh-scrúdaithe ag daltai Bl.3 i mbliana. Táimid ag fanacht ar chomhairle maidir leis an Teastas Sóisearach.

 • Maidir le Bl.6, táimid ag fanacht ar chomhairle ón Roinn Oideachais maidir leis an leagan amach don Ardteist. Nuair ata an t-eolas sin againn, beidh muid in ann plean a chur le chéile agus measúnú/réamh-scrúdaithe atá oiriúnach a chur i bhfeidhm chun cabhrú le na daltaí agus iad ag ullmhú don Ardteist.

Oíche Eolais: Ábhar Roghnach Bl. 5:
I Mí Márta, beidh Oíche Eolais ar líne do thuismitheoirí maidir le ábhar roghnach do bhliain 5. Tuilleadh eolais le teacht.

Faoi dheireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le na daltaí agus an sár-iarracht atá déanta acu ar líne an téarma seo. Mo bhuíochas freisin leis na tuismitheoirí as ucht ag tacaíocht agus cúnamh rialta a thugann sibh sa bhaile. Cinnte, táimid go léir ag tnúth go mór leis an lá go bhfuil dóirse na scoile ar oscailt arís.

Le meas,


Eoghan Ó Ceallaigh

Dear Parents, Guardians and Friends

Please refer to Coláiste na Coiribe's VSware app and the 'behaviour tab' for updates on your son/daughters progress online. In relation to their online Teaching and Learning, you will see the symbols (below).

Screenshot 2021-02-10 081229.png
 • Gan bheith ag freastal ar rang ar líne x3 = Not attending online classes x3

 • Gan obair bhaile ar líne x3 = No homework submitted online x3

 • Ag déanamh iarracht mhór ar líne = Making a big effort online

We understand that people are facing many challenges at present. If a student has an issue, the student can contact the teacher directly through Microsoft Teams 'Chat' or you can contact the school and we will do what we can to help.

Assessment:

 • At present, Parent-Teacher Meetings will not be taking place this school year. At the end of March, a report highlighting the students' progress will be available on VSware.

 • 3rd Year students will not have mock exams this year.

 • We are awaiting guidance from the Department of Education in relation to 6th Year students. As soon as know what is planned, we will design a plan to support students reach their goals.

Information Night: 5th Year Subject Options:
In March, we will be holding an online information night for our current 4th Year students to help them decide on subject options for 5th Year. Further details on this information evening will be shared with you soon.

Finally, I would like to thank all the students for the huge effort they have made with their online learning this term. Thank you to the parents also for supporting them. We are all looking forward to the day that school doors are open again.

Le meas,


Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe