Plean Scoile

Plean Stráitéiseach na Scoile 2022-2026

Tá Coláiste na Coiribe i lár Plean stráitéiseach a chur le chéile mar threoir scoile idir 2022 agus 2026. Tá dréacht den phlean ar fáil anseo: Plean Stráitéiseach na scoile V.1.docx

Tá an plean seo bunaithe ar Cigireacht Uile Scoile i 2020 agus gníomhachtaí féinmheastóireachta scoile atá deanta againn ó shin. Tá sé i gceist againn an bhliain seo a chaitheamh ag déanamh athbhreithniú orainn mar scoil, go háirithe an próiseas Féinmheastóireachta Scoile, Impleachtaí Covid-19 agus cúrsaí Folláine sa scoil. Ag deireadh na bliana, beidh neart eolais báilithe againn a thacóidh leis an bPlean Stráiréiseach agus ansin, beidh muid in ann tús maith a chur leis na an bplean a chur i bhfeidhm.

Spriocanna Stráitéiseacha:Tá 3 chollún i gceist.

Cé muid? Cad atá ag treorú muid i gColáiste na Coiribe

Agus muid I gColáiste na Coiribe, beidh na nithe anseo ag treorú muid, go háirithe;

 1. Fís, Misín & Luachanna ag an scoil seo againne
 2. Aitheantas
 3. Ceannaireacht
 4. Cumarsáid
 5. Caidreamh
 6. An Ghaeilge - Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta Feabhsúcháin Scoile 2023-2024 - Plean don Ghaeilge anseo

An Teagasc, Foghlaim agus na Foghlaimeoirí

Ag Coláiste na Coiribe, beidh an cleachtas is fearr in úsáid againn chun;

 1. Forbairt ar achmhainn foghlamtha na nDaltaí
 2. Forbairt ar Achmhainn Teagasc na Múinteoirí - Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta Feabhsúcháin Scoile 2023-202
 3. Curaclam & Foghlaim taobh amuigh den seomra ranga a fhorbairt
 4. Cleachtas Athmhachnamhach chun dul chun cinn a dhéanamh

Timpeallacht Folláine is Tacúla

I gColáiste na Coiribe, cruthóimid timpeallacht atá tacúil chun poitéinseal na ndaltaí agus foireann na scoile a bhaint amach go háirithe;

 1. Timpeallacht a thacaíonn le Folláine Pobail na Scoile
 2. Timpeallacht Scoile a thacaíonn leis an bhfoghlaim
 3. Timpeallacht atá ionchuimsitheach do na foghlaimeoirí uilig - Mar chuid den Phlean Gníomhaíochta Feabhsúcháin Scoile 2023-2024

Plean Feabhsucháin Scoile (PFS) 2023-2024

cea56e3d-aa7c-4600-b688-abe22c93c918 (4).png

Sprioc 1

Struchtúr Pleanáil Abhár a Fhorbairt

Sprioc 2

Litearthacht: Cruinneas Teangan a fhorbairt i ngach ábhar trí straitéisí litearthachta a chur i bhfeidhm

Sprioc 3

Scileanna FCÁT a fhorbairt ag I measc foireann na scoile

Sprioc 4

An Ghaeilge mar theanga bheo na scoile - Plean gníomhach bunaithe ar na critéir theanga bhunaithe. Ag diriú isteach ar gach critéir thenaga bhunaithe mar chuid den phlean gníomhach ach ag diriú isteach ar critéir 4 agus 7 sa scoilbhliain 2023-2024 don FMS.

Sprioc 5

Provisional Mapping: Athbhreithniú agus aiseolas a bhailiú ar na tacaíochtaí atá i bhfeidhm do mhic léinn ar fud an Chontanam Tacaíochta a shainaithint, a liostú agus a mheas in aon doiciméad achoimre amháin, ar a dtugtar Léarscáil Soláthair.

Spriocanna

2023-2024

Gníomhartha leis na Spriocanna a bhaint amach

Freagrach

Critéir Ratha

Gníomh déanta & Dáta

Forbairt le déanamh

Sprioc 1: Struchtúr Pleanáil Abhár a Fhorbairt

(Aguisín 1)

1. Na roinn ábhair chun 5 dátaí a roghnú I gcomhair cruinnithe ábhar

2. Sceift/modh/Dea-chleachtas roinne a roghnú chun na h-intinní teanga a chur chun cinn san ábhar

3. Ceisteanna & measúnú le déanamh bunaithe ar an bPlean Feabhsúcháin Scoile

Lorcán Ó C Stiofán Ó C
Eoghan Ó C

1. Féilire le daltaí na cruinnithe. (LÓC)

2. Seift nua (x1,2,3) in úsáid ag an roinn as seo amach chun na hIntinní teanga cheangailt isteach sa rang ábhair. (LÓC)

3. Cruinnithe in úsáid mar inneal don PFS. Tomhais agus measúnú ar spriocanna 2,3,4 & 5 mar chuid don chóras nua seo. (LÓC)

Sprioc 2: Litearthacht: Cruinneas Teangan a fhorbairt i ngach ábhar trí straitéisí litearthachta a chur i bhfeidhm

(Aguisín 2)

1. Timpeallacht na scoile a shaibhriú ó thaobh na litearthachta/feasachta teanga de.

2. Gníomh uile scoile in aghaidh na míosa a chuimsíonn foclóir/nathanna/saibhreas teanga agus a fhorbraíonn úsáid na hIntinní teanga I ngach rang

Féach 'Plean don Ghaeilge' anseo

Daríona Nic D.

Leanne Ní M

Eoghan Ó C

1. Téama míosúla litearthachta/feasacht teanga ar na scaileáin & ar chlár na bhfógraí & uair sa mhí sa rang OSPS. (DnicD)

2. Comórtas na Scaileáin: Téarma/nath cainte/seanfhocal leath-críochnaithe ar na scaileáin gach seachtain á eagrú ag an gCoiste Gaeilge. Duais seachtainiúil (LNíM)

3. Pacáiste Gramadaí a roinnt le múinteoirí go míosúil mar thacaíocht ranga agus iad ag diriú isteach ar an gramadach ina n-ábhar féin. (DnicD)

4. Feasacht & ceatadán múinteoirí ag diriú isteach ar chúrsaí gramadaí a ardú ó 18% (níl said in úsáid), 27% (anois is arís), 30% (leath den am) agus 25% (cuid is mó den am)

5. Feasacht & ceatadán múinteoirí ag úsáid na hIntinní teanga a ardú ó 50% (níl said in úsáid), 25% (anois is arís), 12.5% (leath den am) agus 13% (cuid is mó den am)

Sprioc 3: Scileanna FCÁT a fhorbairt ag leibhéal Roinne

(Aguisín 3)

1. Ceardlainne FCÁT a eagrú le hOllscoil na Gaillimhe

2. Foireann múinteoirí páirteach sna ceardlainne

3. Straitéisí FCÁT a roinnt leis an bhfoireann

Féach 'Plean don Ghaeilge' anseo

Múinteoirí páirteach
Stiofán Ó C

1. Forbairt Ghairmiúil na Múinteoirí - Ceardlainne FCAT á dhéanamh 10 múinteoirí le treor ó leachtóirí brendán Mac Ghearailt & Sinéad Ní Ghuidhir ó Ollscoil na Gaillimhe

2. Straitéisí a bhailiú, iad a roinnt leis an bhfoireann agus iad a chur I bhfeidhm I dteannta le sprioc 1.

3. Feasacht & ceatadán múinteoirí ag úsáid na hIntinní teanga a ardú ó 50% (níl said in úsáid), 25% (anois is arís), 12.5% (leath den am) agus 13% (cuid is mó den am)

Sprioc 4:

An Ghaeilge martheanga bheo na scoile - Plean gníomhach bunaithe ar na critéir theanga bhunaithe.

(Aguisín 4)

 1. Féach Plean Gníomhaíochta Scoile -Aguisín thíos
 2. Féach 'Plean don Ghaeilge' anseo

Eoghan Ó C

Gearóidín Ní C

Brendán Ó C

Oisín Ó hI

Daríona Nic D

Leanne Ní M

Deirbhile Ní B

Siubhán Ní N

1. Méadú ar an méid aoi-chainteoirí sa scoil, leas a bhaint as achmhainní Gaeilge

2. Forbairt ar an tascaire dea-chleachtais: Critéir 7, Tábla 5.4) “Baineann an scoil leas as acmhainní Gaeilge an phobail, mar shampla, aoi-chainteoirí líofa i nGaeilge, turais scoile ina gcuimsítear úsáid dhílis na Gaeilge, leas a bhaint as na meáin Ghaeilge agus as úsáid na teicneolaíochta chun tacú le foghlaim na scoláirí i nGaeilge” a mhéadú ó 25% (anois is arís), 37.5% (leath den am) agus 31% (cuid is mó den am).

3. Forbairt ar an tascaire dea-chleachtais: Critéir 7, Tábla 5.4) "Bíonn deiseanna go rialta ag scoláirí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha trí mheán na Gaeilge, mar shampla, amhránaíocht ar an sean-nós, damhsa ar an sean-nós, scéalaíocht, seanchas." a mheadú ó 13% (níl deiseanna) 27% (anois is arís), 33% (leath den am), 20% (cuid is mó den am) & 7% (gach deis faighte).

Sprioc 5: Provisional Mapping:

(Aguisín 5)

1. Ceardlann 1 & 2 ‘Provisional Mapping’ a dhéanamh

2. Cur I láthair ‘Provisional Mapping’ le foireann na scoile

3. Baint úsáid as an úirlis ‘Provisonal Mapping’ chun ionúchadh a dhéanamh ar an sólathar tacaíochta atá á chur ar fáil do dhaltaí sa scoil

4. Tuairisc a chur le Chéile agus plean soláthair riachtanaais breise bunaithe ar an ionúchadh déanta

Eoghan Ó Ceallaigh

Leona de B

Kathy Ní F

1. Ionúchadh cuimsitheach a bheith déanta ar sholáthar tacaíochta na scoile agus plean gníomhach don chéad timthriail eile.

(English Version)

School Strategic Plan 2022-2026

Coláiste na Coiribe is in the middle of creating a School Strategic Plan that will guide the school between 2022-2026. A draft work in progress plan is available here: Plean Stráitéiseach na scoile V.1.docx

The plan is based on a Whole School Inspection in 2020 and School Self evaluation activities carried out. It is our goal to review a number of our practices, including the School Self Evaluation process currently in use, the affects of Covid-19 and a whole-school review of the Wellbeing practices in the school. At the end of the year, we will use the information gathered to complete our school strategic plan 2022-2026.

Strategic Goals:These are under 3 columns

Who are we? What is guiding us in Coláiste na Coiribe

While we are in Coláiste na Coiribe, the following will be used to guide us, especially;

 1. Our Vision, Mission and School Values
 2. Acknowlegment
 3. Leadership
 4. Communication
 5. Relationships
 6. An Ghaeilge - part of our School Improvement Plan 2023-2024 - See 'Plean don Ghaeilge' anseo

Teaching, Learning and the Learners

At Coláiste na Coiribe,we will;

 1. Develop the Teaching capacity of our Teachers
 2. Develop the Learning Capacity of our Learners - part of our School Improvement Plan 2023-2024
 3. The Development of the Curriculum & Learning outside of the Classroom
 4. Reflective Practice to Progress

A Caring & Wellbeing Environment

In Coláiste na Coiribe, we will create an environment that is supportive to both the students and staff, especially;

 1. An Environment that supports the wellbeing of all the School Community
 2. An Environment that supports learning
 3. An Environment that is supportive of all learners - part of our School Improvement Plan 2023-2024

School Improvement Plan (SIP) 2023-2024

cea56e3d-aa7c-4600-b688-abe22c93c918 (4).png

Sprioc 1

Struchtúr Pleanáil Abhár a Fhorbairt

Sprioc 2

Litearthacht: Cruinneas Teangan a fhorbairt i ngach ábhar trí straitéisí litearthachta a chur i bhfeidhm

Sprioc 3

Scileanna FCÁT a fhorbairt ag I measc foireann na scoile

Sprioc 4

An Ghaeilge mar theanga bheo na scoile - Plean gníomhach bunaithe ar na critéir theanga bhunaithe. Ag diriú isteach ar gach critéir thenaga bhunaithe mar chuid den phlean gníomhach ach ag diriú isteach ar critéir 4 agus 7 sa scoilbhliain 2023-2024 don FMS.

Sprioc 5

Provisional Mapping: Athbhreithniú agus aiseolas a bhailiú ar na tacaíochtaí atá i bhfeidhm do mhic léinn ar fud an Chontanam Tacaíochta a shainaithint, a liostú agus a mheas in aon doiciméad achoimre amháin, ar a dtugtar Léarscáil Soláthair.

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe