Plean Scoile

Plean Stráitéiseach na Scoile 2022-2026

Tá Coláiste na Coiribe i lár Plean stráitéiseach a chur le chéile mar threoir scoile idir 2022 agus 2026. Tá dréacht den phlean ar fáil anseo: Plean Stráitéiseach na scoile V.1.docx

Tá an plean seo bunaithe ar Cigireacht Uile Scoile i 2020 agus gníomhachtaí féinmheastóireachta scoile atá deanta againn ó shin. Tá sé i gceist againn an bhliain seo a chaitheamh ag déanamh athbhreithniú orainn mar scoil, go háirithe an próiseas Féinmheastóireachta Scoile, Impleachtaí Covid-19 agus cúrsaí Folláine sa scoil. Ag deireadh na bliana, beidh neart eolais báilithe againn a thacóidh leis an bPlean Stráiréiseach agus ansin, beidh muid in ann tús maith a chur leis na an bplean a chur i bhfeidhm.

Spriocanna Stráitéiseacha:Tá 3 chollún i gceist.

Cé muid? Cad atá ag treorú muid i gColáiste na Coiribe

Agus muid I gColáiste na Coiribe, beidh na nithe anseo ag treorú muid, go háirithe;

 1. Fís, Misín & Luachanna ag an scoil seo againne
 2. Aitheantas
 3. Ceannaireacht
 4. Cumarsáid
 5. Caidreamh
 6. An Ghaeilge

An Teagasc, Foghlaim agus na Foghlaimeoirí

Ag Coláiste na Coiribe, beidh an cleachtas is fearr in úsáid againn chun;

 1. Forbairt ar achmhainn foghlamtha na nDaltaí
 2. Forbairt ar Achmhainn Teagasc na Múinteoirí
 3. Curaclam & Foghlaim taobh amuigh den seomra ranga a fhorbairt
 4. Cleachtas Athmhachnamhach chun dul chun cinn a dhéanamh

Timpeallacht Folláine is Tacúla

I gColáiste na Coiribe, cruthóimid timpeallacht atá tacúil chun poitéinseal na ndaltaí agus foireann na scoile a bhaint amach go háirithe;

 1. Timpeallacht a thacaíonn le Folláine Pobail na Scoile
 2. Timpeallacht Scoile a thacaíonn leis an bhfoghlaim
 3. Timpeallacht atá ionchuimsitheach do na foghlaimeoirí uilig

Plean Feabhsucháin Scoile (PFS) 2022-2023

549d2bb7-1523-44b3-a23a-0f6fe2f721af.png

A. Mar atá luaite thuas, i bliana, ag leanúint comhairle an ciorclán 56/2022, tá sé i gceist ag pobal na scoile athbhreithniú a dhéanamh ar;

 1. Próiseas Plean Feabhsúcháin na Scoile
 2. Athbhreithniú ar impleachtaí Covid-19 ar Phobal na Scoile
 3. Athbhreithniú ar Folláine Pobail na Scoile

B. Tá sé i gceist againn sprioc nua amháin a bheith againn i mbliana: An próiséas Féinmheastóireachta Scoile (FMS) a úsáid chun athbhreithniú ar Fhís, Misín agus luachanna scoile.

C. Tá sé i gceist againn leanúint le na spriocanna a d'aimsíomar anuraidh agus forbairt a dhéanamh orthu;

 1. Tacú le tuistí Gaeilge a úsáid ag cruinnithe tuistí, ag oifig na scoile, ar líne, ar an bhfón agus i gcumarsáid le pobal na scoile.
 2. Teagasc & Foghlaim: Litearthacht: Cruinneas teangan a chur chun cinn
 3. Cumarsáid: Forbairt Chumarsáide le Pobal na Scoile

(English Version)

School Strategic Plan 2022-2026

Coláiste na Coiribe is in the middle of creating a School Strategic Plan that will guide the school between 2022-2026. A draft work in progress plan is available here: Plean Stráitéiseach na scoile V.1.docx

The plan is based on a Whole School Inspection in 2020 and School Self evaluation activities carried out. It is our goal to review a number of our practices, including the School Self Evaluation process currently in use, the affects of Covid-19 and a whole-school review of the Wellbeing practices in the school. At the end of the year, we will use the information gathered to complete our school strategic plan 2022-2026.

Strategic Goals:These are under 3 columns

Who are we? What is guiding us in Coláiste na Coiribe

While we are in Coláiste na Coiribe, the following will be used to guide us, especially;

 1. Our Vision, Mission and School Values
 2. Acknowlegment
 3. Leadership
 4. Communication
 5. Relationships
 6. An Ghaeilge

Teaching, Learning and the Learners

At Coláiste na Coiribe,we will;

 1. Develop the Teaching capacity of our Teachers
 2. Develop the Learning Capaicty of our Learners
 3. The Development of the Curriculum & Learning outside of the Classroom
 4. Reflective Practice to Progress

A Caring & Wellbeing Environment

In Coláiste na Coiribe, we will create an environment that is supportive to both the students and staff, especially;

 1. An Environment that supports the wellbeing of all the School Community
 2. An Environment that supports learning
 3. An Environment that is supportive of all learners

School Improvement Plan (SIP) 2022-2023

549d2bb7-1523-44b3-a23a-0f6fe2f721af.png

A. The School Improvement Plan is above. Following circular 56/2022, the school year 2022-2023 will be used mainly as a year to review our practices, namely;

 1. Review of School Self-Evaluation (SSE) systems and practices
 2. Review the implications of Covid-19
 3. Review of our School Wellbeing

B. We do plan to begin one new SSE goal for the school year 2022-2023. We aim to review our existing school vision, mission and values.

C. We also plan to continue with our SSE goals which began last year and develop these further.

 1. Support parents to use Irish at parent/teacher meetings, at the school office, online, on the phone and when communicating with the school community.
 2. Teacher & Learning: Literacy: To Promote language accuracy/exactness
 3. Communication: Develop/Progress communication with the School Community
D.Fómh 02
2023
Scoil Dúnta / School Closed
D.Fómh 12
2023
Oíche Oscailte
D.Fómh 30
2023
Briseadh Lár-Théarma / Mid-term Break
Samh 08
2023
Cruinniú Tusití Bl.6
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe