Application for Enrolment

IONTRÁIL / ENROLMENT
SONRAÍ DALTA IONCHASACH / PROSPECTIVE STUDENT DETAILS
SONRAÍ TUISMITHEORA/CAOMHNÓRA / DETAILS OF PARENT/GUARDIAN

Bunscoil a d'fhreastail on dalta uirthi / Details of Primary school attended:
Leigheas / Medical Information
Stair Oideachais / Educational History
CÓD IOMPAIR NA nDALTA

Deimhnigh, mar thuismitheoir/caomhnóir, go nglacann tú le Cód Iompair na nDaltaí agus go ndéanfaidh tú gach iarracht réasúnta lena chinntiú go gcloífidh an dalta leis an gcód má éiríonn leis/léi áit a fháil sa scoil. Tabhair ar aird gur féidir an Cód Iompair a fháil ar www.colaistenacoiribe.ie nó ó oifig na scoile.

Please confirm that the Student Code of Behaviour is acceptable to you as a parent/guardian and that you shall make all reasonable efforts to ensure compliance of same by the student if s/he secures a place in the school. Please note that the Code of Behaviour can be found at www.colaistenacoiribe.ie or from the school office.

CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN D'IARRATAS SA CHÁS GO BHFUIL RÓ-IARRATAS I gCEIST / SELECTION CRITERIA FOR ADMISSION IN THE EVENT OF OVERSUBSCRIPTION

Cuideoidh an fhaisnéis seo lena chinntiú cé acu an sásaíonn an dalta riachtanais iontrála de réir ord tosaíochta mar atá leagtha amach san alt mar atá infheidhme i gCuid B de Pholasaí Iontrála Coláiste na Coiribe nó mura sásaíonn.

This information will assist in determining whether the student meets the admission requirements in accordance with the order of priority as set out in the applicable section of Part B of the Admission Policy for Coláiste na Coiribe

SIBLINI SA SCOIL FAOI LÁTHAIR / BROTHERS OF SISTERS IN SCHOOL AT PRESENT
SIBLINI SA SCOIL ROIME SEO / SIBLINGS PREVIOUSLY IN THE SCHOOL
GAEILGE

Sa chás go bhfuil daltaí ag lorg áit i gColáiste na Coiribe, tabhair eolas thíos le do thoil a thabharfaidh leibhéal líofachta an dalta mar ghnáthmhodh cumarsáide le fios. (níl an t-eolas seo páirteach sa chritéir roghnúcháin) /

Where the student is seeking a place in Coláiste na Coiribe, please provide information below as an indication of the student’s level of fluency as a normal means of communication. Please indicate all that apply: (Not part of selection criteria)

Additional Information
EOLAS TÁBHACHTACH / IMPORTANT INFORMATION
  • Glactar leis an bhfaisnéis ar fad a chur tú ar fáil sa bhfoirm iarratais seo de mheon macánta. Má fhaightear amach go bhfuil aon chuid den fhaisnéis míchruinn, míthreorach nó neamhiomlán, d'fhéadfadh an t-iarratas a bheith neamhbhailí mar thoradh air sin.
  • Tuig le do thoil gur ortsa atá an fhreagracht an scoil a chur ar an eolas maidir le haon athrú a thagann ar fhaisnéis teagmhála nó maidir le haon athrú ar chúinsí a bhainfeadh leis an iarratas seo.
  • Chun eolas a fháil maidir le mar a dhéanann an scoil agus GRETB do chuid sonraí a phróiseáil, féach an chéad leathanach eile.
  • Sínigh thíos chun a léiriú go bhfuil an t-eolas seo léite agat agus go dtuigeann tú é.

Nóta: Sa chás go n-éiríonn leis an dalta áit a fháil i gColáiste na Coiribe, níl aon ghealltanas ann go sannfar rogha ábhar roghnaithe an dalta air/uirthi de bharr saincheisteanna acmhainne agus/nó srianta maidir le líon na ndaltaí in aghaidh an ranga

  • All of the information that you provide in this application form is taken in good faith. If it is found that any of the information is incorrect, misleading or incomplete, the application may be rendered invalid.
  • Please understand that it your responsibility to inform the school of any change in contact information or circumstances relating to this application.
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe