Ceannaireacht

Ceannaireacht

Ceannairí Óga Choláiste na Coiribe

Spreagtar scoláirí Coláiste na Coiribe chun scileanna ceannaireachta a fhorbairt ar iliomad bealaí agus seasfaidh an eispeireas seo leo ar feadh a saol. Cuireann ár gceannairí óga luachanna tábhachtacha scoile chun cinn ina gcuid iompar agus ina gcuid meon ó lá go lae.

Léiríonn siad cairdeas agus cineáltas, meas, díograis, teacht aniar, ionracas, freagracht agus feasacht mar bhaill ar Comhairle na Macléinn, in imeachtaí spóirt mar thraenálaithe agus maoir ar imreoirí óga agus ag glacadh páirt i gclár LIFT agus an clár Meántóireachta.

Léiríonn siad ceannaireacht freisin nuair a thapaíonn siad na deiseanna breise atá acu forbairt go hiomlánaíoch go háirithe san idirbhliain agus réimse leathan rogha gníomhaíochtaí ar nós Gaisce le triail taobh amuigh don churaclam. Cuireann muid béim i gColáiste na Coiribe bheith oscailte don eispeireas nua agus don dúshlán pearsanta, dearca a sheasfaidh leo sa todhchaí.

Tá ár scoláiri mar cheannairí chomh maith ina ndílseacht don teanga agus an cultúr gaelach. Tá grá don Ghaeilge fite fuaite i saol soisialta na scoile agus cuireann na himeachtaí a eagraíonn Coiste Gaeilge na Macléinn le spioraid agus atmasféar dearfach agus fáiltiúil.

Students in Coláiste na Coiribe are encouraged to develop their leadership skills in myriad ways and this experience will stand to them for life. Our student leaders promote important school values in their everyday behavior and attitude.

These values, including friendship and empathy, respect, diligence, resilience, honesty, responsibility and awareness are evident in the work of student leaders on the Student Council, in their role as sports coaches to the younger student cohort and by their participation in the LIFT leadership programme and the Mentoring First Years CAIRDE programme.

Students also demonstrate leadership by grasping the opportunity, particularly in Transition Year, to try new experiences outside the curriculum and challenge themselves by taking part in Gaisce. Here in Coláiste na Coiribe students are encouraged to be open minded, an attitude that will stand to them in later life.

Our students are leaders in their commitment to the Irish language and culture and the work of Coiste Gaeilge na Macléinn organising social activities and promoting pride about being a Scoil Lán Ghaeilge (soon to be Scoil Gaeltachta) adds to the positive atmosphere in the school.

Comhairle na Macléinn

Roghnaítear beirt ó gach rang le bheith ar an gComhairle agus déanann said ionadaíocht ar ghuth an scoláire sa scoil. Tugtar éisteacht don ghrúpa seo a oibrionn i dteannta leis an mbainistiocht chun cinnithe a dhéanamh ar mhaithe leis an pobal scoile uilig.

Each class votes for two representatives who attend regular meetings at which important decisions are made that impact positively school life. Student representatives on the Student Council have a very important leadership role and represent the student voice.

Ceannairí Spórt

Déanann scoláirí na hidirbhliana maoirseacht agus eagair ar imeachtaí spóirt ag am lón do scoláire na céad bliana agus dara bliana. Léiríonn siad freagracht agus dea shampla do cheannaireacht don glúin óg.

Transition year students volunteer to organize and supervise sporting activities for first year and second year students at lunch time. They are role models who lead by setting a positive example of responsibility, organisation and friendship.

Clár LIFT (Lifting Ireland’s Future Together)

Déantar forbairt ar scileanna tábhachtacha ceannaireachta ar chúrsa LIFT chun dul faoi oiliúint mar éascaitheoirí LIFT agus ansin déanann na héascaitheoirí nua oilte an clár machnamhach comhchéime a roll amach le lucht Bliain 2. Cothaítear cairdeas agus comhthuiscint i measc an ghrúpa.

To create a nation of leaders, we need to show students from an early stage what it takes to be a leader. LIFT Ireland’s leadership learning process is based on eight key leadership values that align with the school values. While partaking in the programme, participants are introduced to one value per week, for 8 weeks. The process provides students with the foundation to become leaders in their own lives. As facilitators, older students roll out the programme with second years. Students that have taken part in LIFT have improved their listening skills, increased confidence and become more emphatic, understanding and positive.

Clár Meántóireacht CAIRDE

Tacaíonn scolairí Bliain 5 le scoláirí Bliain 1 agus iad ag aistriú isteach ón bhunscoil. Feidhmíonn siad mar meántóirí, ag léiriú cairdeas agus cineáltas do na scoláirí óga agus ag faire amach dóibh ó lá go lae. Eagraíonn siad imeachtaí spraoiúla leo agus tugann comhairle mar is gá.

The CAIRDE initiative aims to make the transition from primary to post primary education more enjoyable and less threatening to our in-coming 1st year students. Fifth year students who have applied for the position and whose suitability is assessed act as mentors to the younger students and organise fun activities to encourage new friendships and a positive atmosphere in a new environment.

Gaisce

Déanann scoláirí forbairt ar scileanna ceannaireachta tré páirt a ghlacadh san clár Gaisce. Tugann siad faoi dúshlán pearsanta i rith na hidirbhliana. Tá siad freagrach as an bpróiséis agus caithfidh siad bheith diograiseach agus an iarracht a dhéanann siad a bheith leanúnach. Is eispeireas tairbheach agus thar a bheith dearfach é Gaisce agus cuireann scoláirí Coláiste na Coiribe an-iarracht isteach ann gach bliain le tacaíocht an fhoireann scoile.

The President’s Award is a self-development programme for young people aged 14 -25 which has been proven to enhance confidence and wellbeing through participation in personal, physical and community challenges. It is a direct challenge from the President of Ireland, Michael D. Higgins, to all young people to dream big and realise their potential .Gaisce Awards are non-competitive and self-directed: participants choose their own activities, goals and projects. To achieve a Gaisce Award, participants need to complete activities for at least one hour a week in each of the three challenge areas which include Personal Skill, Community involvement and Physical Recreation. Participants must also undertake an Adventure Journey. Gold participants are also required to complete an additional Residential Project and Portfolio.

Coiste Gaeilge na MacLéinn.

Eagraíonn an Coiste Gaeilge imeachtaí spraoiúla do phobal na scoile agus stiúrann siad na gníomhaíochtaí éagsúla a thárlaíonn chun an nGaelbhratach a bhaint amach. Tá triúr Cinnirí Gaeilge tofa i chaon rang chun a bheith ag spreagadh scoláirí chun Gaeilge a labhairt ina rangghrúpa féin. Cuireann an obair a dhéanann an Coiste Gaeilge go mór le eiteas agus spioraid na scoile.

Students on the Coiste Gaeilge promote the ethos and culture of the school by organising fun activities through Irish and working towards the achievement of Gaelbhratach. Gaelbhratach is a scheme which supports and encourages schools in their efforts to promote the Irish language. Schools are awarded the Gaelbhratach upon successful completion of a variety of targets. The primary aim of the scheme is to create and encourage a culture of speaking Irish informally within the school community and beyond.

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe